Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

 Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit ofron programet e studimeve si më poshtë vijon:

    Diplomë e nivelit të parë në Aktivitet Fizik dhe Rekreacion
    3 vjet 180 ECTS

    Master i nivelit të parë, Diploma “Specialist i Fitnesit”
    1 vjet 60 ECTS

    Master i nivelit të parë,Diploma “Specialist në Rekreacion dhe Turizëm Sportiv”
    1 vjet 60 ECTS

    Master i nivelit të dytë, Diploma “Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti”
    2 vjet 120 ECTS

    Master i nivelit të dytë, Diploma “Menaxhimi në Sport e Rekreacion”
    2 vjet 120 ECTS

    Doktoratura, diploma “Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti”
    3 vjet