Universiteti “Aleksandër Xhuvani”
Universiteti “A.Xhuvani” është institucion i rëndësishëm arsimor e shkencor në Republikën e Shqipërisë, një nga universitetet më në zë të vendit për përgatitjen e mësuesve, të specialistëve dhe studiuesve të rinj në fushat e tij të studimeve.

Historia e tij për afro 4 dekadash ka njohur arritje të dukshme në shumë fusha të veprimtarisë së procesit mësimor dhe kërkimor.

«Koncepti ynë për të ardhmen e Universitetit “A. Xhuvani” mbështetet jo thjesht në afërsinë e tij pranë tregut të punës, transaksioneve dhe sferës utilitare, por, pse jo, edhe i shkëputur prej tyre, pasi misioni i universiteteve nuk duhet të jetë vetëm që të prodhojë punëtorët dhe specialistët e fushave të ndryshme të kulturës dhe prodhimit, por edhe të formojë mbrojtës dhe sigurues të lirive e të drejtave shoqërore dhe qytetare në Shqipëri».

(Prof.as.dr. Liman Varoshi, prof.dr. Roland Gjini)