Fakulteti i Shkencave MjekësoreDepartamentet

Stomatologji
Farmaci
Infermieri
- Infermieri
- Fizioterapi