date-icon Afati i fundit për aplikim: 01.04.2018
 

Konkurs pë punë në Ministrinë e Kulturës

 
Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015 dhe 154/2015), Ministria e kulturës publikon: Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacioral- Qendra nacionale konservatore- Shkup I Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë: 1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VI 1/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e institucionit; 4. Ka minimum pesë vjet përvojë pune në sferën e kulturës; 5. Ka dhënë testin psikologjik dhe testin për integritet, Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave shoqërore, hurtiane dhe shkencave natyrore; Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (20152019), në pajtim me Ligjin për kuiturë, si dhe dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri);- fletëparaqitje me biografi të shkurtë;- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave shoqërore, humane dhe shkencave natyrore;- dëshmi për minimum pesë vjet përvojë të punës nga sfera e kulturës;- certifikatë të shtetësisë;- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj);- vërtetim për testin e dhënë psikologjik dhe- vërtetim për dhënie të testit për integritet; III Shpallja zgjatë 8 ditë nga dita e publikimit. Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes postës në adresën: rr. "Gjuro Gjakoviq" nr. 61- Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16, 30 ditën e fundit të shpalljes. Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. IV Ministria e kulturës në pajtim me nenin 31 -a të Ligjit për kulturë, me drejtorin e zgjedhur të institucionit nacional sipas kësaj shpallje, do të lidhë marrëveshje menaxhuese me çka do të rregullohen të drejtat dhe obligimet e Ministrisë së kulturës dhe drejtorit. MINISTRIA E KULTURËS
date-icon Afati i fundit për aplikim: 01.04.2018
 
Data e shpalljes 28.09.2015 në kategorinë Punësim
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook