date-icon Afati i fundit për aplikim: 31.12.2099
 

Konkurs për profesor

 
Në bazë të nenit 131 paragrafi 1 dhe neni 135 paragrafi 1 nga Ligji për arsim të lartë Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 99/09, 115/10, 17/11, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015 dhe 20/2015 dhe neni 34 paragrafi 2 nga Rregullorja për kriteret dhe veprimtarinë për zgjedhje në arsimore- shkencore shkencore arsimoreprofesionale dhe bashkëpunëtor titujsh dhe asistent- doktorantë në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup- tekst I spastruar neni 41 nga Rregullorja për marrëdhëniet e brendshme dhe puna në Fakultetin Teknologjik- Metalurgjik Shkup në përbërje të Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup Dekani i Fakultetit Teknologjik- Metalurgjik në Shkup publikon: Për zgjedhje të një arsimtari në arsimore- tituj shkencore në arsimore- në sferat mësimore: - Procese mekanike termike dhe separative- Fenomene të transportit dhe proceset- Organizim të proceseve teknologjike

Kushtet: Kandidatët e paraqitur përkrah kushteve të përgjithshme duhet ti plotësojnë edhe kushtet e veçanta të vërtetuara me Ligjin për arsim fillor. Rregullorja për kriteret dhe veprimtarinë për zgjedhje në arsimoreshkencore arsimore arsimore- bashkëpunëtor titujsh profesional dhe asistent- doktorant në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup dhe aktet tjera të Universitetit.

Me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë biografi të shkurtër dëshmi për plotësim dhe kushtet e përgjithshme dhe të veçanta certifikatë të nënshtetësisë. Dokumentet të dorëzohen në origjinal ose kopje e vulosur te noteri. Konkursi zgjat 8 tetë ditë nga dita e publikimit. Dokumentet të dorëzohen deri në Fakultetin Teknologjik- Metalurgjik Shkup rr. Rugjer Boshkoviç" nr. 16 Shkup Fakulteti Teknologjik- Metalurgjik Shkup 
date-icon Afati i fundit për aplikim: 31.12.2099
 
Data e shpalljes 12.08.2015 në kategorinë Punësim
 
 

Lajme të ngajshme nga Fakultetet.al

Lajme të rekomanduara nga Facebook