date-icon Afati i fundit për aplikim: 31.12.2099
 

Konkurs për drejtor

 
Në bazë të nenit 126 paragrafi 1 alinea 7 dhe neni 132 paragrafi 5 nga Ligji për arsim fillor Gazeta Zyrtare e RMsë" nr. 103/2008, 33/2010, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13 dhe 41/14, 116/14, 135/14, 10/15) dhe neni 71 nga Statuti i SHFK "25 Ma)" Shkup- Gazi Babë, Këshilli Shkollorë i SHFK "25 Ma)" Shkup- Gazi Babë, publikon:

Kandidati përveç kushteve të përgjithshme sipas Ligjit për marrëdhënie pune, duhet t' i plotësoj kushtet sipas nenit 128 nga Ligji për arsim fillor:- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;- Të ketë së paku arsim të lartë dhe t' i plotësoj kushtet për arsimtar ose bashkëpunëtor profesional në shkollën fillore;- Të ketë së paku pesë vite përvojë pune në punën edukative arsimore;- Të jetë i shëndoshë psikofizikisht dhe i aftë për punë;- Të mos jetë i dënuar për vepra penale të cilin e bëjnë të pa denjë për kryerjen e punës edukativearsimore;- Ta njeh gjuhën dhe alfabetin maqedonas- Ta zotëroj gjuhën dhe alfabetin e gjuhës shqipe- Ta ketë të dhënë provimin për drejtor. Dokumentet e nevojshme:- Certifikatë për shtetësi;- Diplomë për arsim të lartë të mbaruar;- Vërtetim për përvojë pune në punën edukativearsimore;- Vërtetim mjekësorë;- Vërtetim se nuk ka aktvendim dënues për vepra penale;- Vërtetim për provim të dhënë për drejtor;- Programë pune për periudhë katërvjeçare;- Biografi të shkurtër;- Vërtetime dhe dokumente tjera prej kualifikimeve të mara. Shpallja zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit në gazetat publike. Dokumentet dorëzohen në origjinal ose fotokopje të verifikuara në noter me vulë origjinale noterike. Zgjedhja do të kryhet në afat prej 40 ditëve nga dita e publikimit të shpalljes në gazetat publike. Dokumentet e e pakompletuara dhe të dërguara jashtë afatit kohor nuk do të shqyrtohen. Lutjet dërgohen deri te Këshilli shkollor i SHFK "25 Maj" Shkup- Gazi Babë rr. "Alija Avdoviq" nr. 61000 Shkup. SHFK "25 Maj" Shkup- Gazi Babë 
date-icon Afati i fundit për aplikim: 31.12.2099
 
Data e shpalljes 01.08.2015 në kategorinë Punësim
 
 

Lajme të ngajshme nga Fakultetet.al

Lajme të rekomanduara nga Facebook